Personuppgiftspolicy

SMW Group AB

Personuppgiftspolicyn

Vi på SMW Group värnar om din integritet och arbetar aktivt för att du som kandidat och kund ska känna dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet.
Vi behöver dina personuppgifter för att ge dig som kandidat och kund det bästa utgångsläget för din rekrytering via oss. I denna policyn beskrivs hur SMW Group AB använder, lagrar eller på annat sätt behandlar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har.


Personuppgiftsansvarig
SMW Group arbetar med rekrytering, matchning och sourcing av kandidater för potentiella arbetsgivare. SMW Group AB är personuppgiftsansvariga enligt dataskyddsförordningen (EU 2016/679) för den behandling av personuppgifter som sker i bolaget. Personuppgifter som SMW Group AB vanligtvis behandlar Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, ev. födelsedatum, uppgifter om tidigare och nuvarande arbetsplats och position/ titel på arbetsplatsen. Ibland kan vi behöva ytterligare uppgifter från dig som kandidat och kund för att kunna utföra vårat uppdrag, sådana uppgifter kan vara som exempelvis, legitimation eller certifikat om en specifik yrkesroll.

Lagring av personuppgifter
Vi lagrar de personuppgifter som behövs under den tid som rekryteringsförfarandet för en specifik tjänst pågår. Därefter sparar vi dina personuppgifter i två (2) år från det att det specifika rekryteringsförfarandet avslutats. Vidare kan vi komma att spara din LinkedIn-profil i vårt rekryteringsverktyg på LinkedIn och kandidatdatabas så länge det är berättigat för ändamålet för behandlingen av uppgifterna. Fortsatt lagring av dina personuppgifter för framtida rekryteringar där ändamålet är att skapa möjligheter att matcha ihop lämpliga kandidater och arbetsgivare även efter att ett rekryteringsförfarande för en specifik tjänst avslutats.

Överföring av personuppgifter
Vi kan komma att dela dina personuppgifter som kandidat med våra kunder (potentiella arbetsgivare) som är aktuella för rekryteringsförfarandet. Vi har utarbetat rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast potentiella arbetsgivare (kunder) och andra personer inom vår organisation som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska ha tillgång till dem.

Dina rättigheter
Som kandidat och kund har du rätt att få information om vilka personuppgifter om dig som vi på SMW Group AB behandlar. Begäran om sådant utdrag ska ske skriftligen och vara undertecknad utav dig personligen. Specificera vilka kategorier av uppgifter du vill ha tillgång till i din begäran. Skriftlig begäran skickar du till oss per post: SMW Group AB, Kungsportsplatsen 1, 411 10 Göteborg. SMW Group AB kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsar behandlingen av sådana personuppgifter.

Potentiell Kund, Leverantör eller Samarbetspartner
Vi behandlar uppgifter för att kunna upprätthålla en relation med företag med målet att övergå till en affärsrelation. Vi har även ett berättigat intresse att marknadsföra våra tjänster i förhållande till dig som i egenskap av företrädare eller kontaktperson för den potentiella kunden, samarbetspartnern eller leverantören. Personuppgifterna lagras så länge det behövs för att uppnå ändamålet med behandlingen.

Fullgörande av skyldigheter enligt lag
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. De uppgifter som det gäller är information på fakturor så som kontaktperson, adresser och bankuppgifter. Uppgifter lagras i sju till åtta år i enlighet med bokföringslagen, och/eller så länge som det är nödvändigt med anledning av annan lagstiftning, domstolsutslag eller myndighetsbeslut.

Personuppgiftsansvarig: SMW Group AB, org.nr: 559125-0989